2014-15ம் கல்வியாண்டில் மாநில நான்காமிடம் மற்றும் (அறிவியல் பாட பிரிவில் மாநில இரண்டாமிடம் ) பெற்று சாதனை.
MBBS தரவரிசையில் 8% முதல் 10% அளவில் வித்யா விகாஸ் மாணவச் செல்வங்களால் நிரப்பபடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

உயிரியல் பாடத்தில் மாநில அளவில் 38 பேர் 200க்கு 200 எடுத்துள்ளனர்.

2014-15ம் கல்வியாண்டில் மாநில நான்காமிடம்.

2014-15ம் கல்வியாண்டில் அறிவியல் பாட பிரிவில் மாநில இரண்டாமிடம்.

2014-15ம் கல்வியாண்டில் 1180 க்கு மேல் 40 பேர்.

2014-15ம் கல்வியாண்டில் 1170 க்கு மேல் 119 பேர்.

2014-15ம் கல்வியாண்டில் 1150 க்கு மேல் 394பேர்.

2014-15ம் கல்வியாண்டில் உயிரியல் பாடத்தில் மாநில அளவில் 38 பேர் 200க்கு 200 எடுத்துள்ளனர்.

பாடவாரியாக 200/200 பெற்றவர்கள்.
கணிதம் - 381
வேதியியல் - 67
இயற்பியல் - 5
உயிரியல் - 38
கணினி அறிவியல் - 21
சமஸ்கிருதம் - 1
ஃபிரெஞ்சு 198/200 - 17

XI Standard

May 23rd Admissions is Going On...

I - IX - Standard

April 14th Admissions is Going On...


Higher Secondary Achievements

X - State Board / Matric

வழங்கப்படும் பாட பிரிவுகள்

GROUP I - Maths, Physics, Chemistry,Biology (ENGLISH & TAMIL MEDIUM)
GROUP II - Maths, Physics, Chemistry,C.S (ENGLISH & TAMIL MEDIUM)
GROUP III - Maths, General Machinist (ENGLISH MEDIUM)
GROUP IV - Commerce, Economics, Accountancy ,C.S (ENGLISH MEDIUM)
x